ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De bestelde goederen reizen voor rekening en onder verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs indien vrachtvrij verzonden.

De geadresseerde dient de goederen bij aflevering te controleren en eventuele voorbehouden schriftelijk zowel aan de vervoerder als aan onze firma binnen de 48 uur mee te delen.

In geval van weigering bij levering, zullen de goederen teruggestuurd worden in de originele verpakking, in de toestand waarin ze ontvangen werden.

 1. De leveringstermijnen zijn benaderend en louter informatief.

Annulatie of terugbetaling als gevolg van late levering is niet mogelijk.

 1. Alle klachten dienen om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk meegedeeld aan onze firma.
 2. Bij eenzijdige verbreking van de verkoop en of bestelling zal de koper forfaitair 10% van de verkoopwaarde der bestelde goederen betalen als schadevergoeding.
 3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen netto, tenzij anders vermeld op de factuur, alle kosten zijn ten laste van de klant.

Bij wanbetaling zijn vanaf de vervaldag intresten verschuldigd van 1,5% per maand, zonder schriftelijke ingebrekestelling, meer de gerechtskosten. De bedragen die nog verschuldigd zijn aan de verkoper zullen overigens vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10 % , met een minimum van 75 €, voor interne kosten, niettegenstaande de tenlastelegging op de debiteur van een gedeelte of het geheel van de eventuele gerechtskosten en ander honoraria en kosten van welke aard dan ook die uit de invordering van de onbetaalde schuldvorderingen voortvloeien. De niet-betaling van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 1. Alle goederen geleverd door onze firma blijven onze eigendom zolang deze niet volledig betaald werden. In geval van niet-tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.

De levering gebeurt echter op risico van de koper die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

 1. De verantwoordelijkheid voor en over de geleverde toestellen, die niet goedgekeurd zijn door bevoegde overheden, is volledig ten laste van de geadresseerde. Herstellingen van zulke toestellen gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de afzender van deze toestellen.
 2. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiertoe volstaan.
 3. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Dendermonde, in voorkomend geval het Vredegerecht te Lokeren, uitsluitend bevoegd.

Belgisch recht is van toepassing.

 1. Voormelde voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst door onze firma erkend.
 2. Voor levering van een zuil geldt een transportkost van € 75 excl. BTW (per zuil). Dit is niet zichtbaar in uw winkelmandje, maar zal nadien via de factuur aangerekend worden. Indien u de zuil(en) zelf komt ophalen in Lokeren vervalt uiteraard deze kost.